menu

Algemene voorwaarden.

Hier kunt u de algemene voorwaarden vinden voor particulieren.

Particuliere algemene voorwaarden van de besloten vennootschap
Hoeksema Verhuur B.V. te Harkstede

 


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Verhuurder: de besloten vennootschap Hoeksema Verhuur B.V. te Harkstede, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 87909774.
Huurder: de natuurlijke persoon die handelt buiten beroeps- of bedrijfsactiviteit.
Huurovereenkomst(en): de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst(en), ingevolge welke Verhuurder gehouden is overeengekomen prestaties te verrichten en tot welke overeenkomst de AV onlosmakelijk behoren.
Gehuurde: object(en) dat/die Huurder van Verhuurder huurt.
AV: de onderhavige algemene voorwaarden, gebruikt door Verhuurder.
Partijen: Verhuurder en Huurder tezamen.
Offerte: het door Verhuurder uitgebrachte voorstel, waarin de specifieke voorwaarden staan van enige tussen Partijen te sluiten overeenkomst.

 


2. Algemeen

2.1 De AV zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder en op alle daaraan gerelateerde en/of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.


2.2 De AV vormen een onlosmakelijk geheel met de Huurovereenkomst. Indien en voor zover in de Huurovereenkomst afspraken worden gemaakt die afwijken van één of meer bedingen in de AV, gaan die in de Huurovereenkomst vóór die in de AV, hetgeen de geldig- en toepasselijkheid van de overige AV niet aantast.


2.3 Uitsluitend de AV zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes, (online)overeenkomsten en/of overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De AV sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


2.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor de AV aan te passen c.q. aan te vullen.


2.5 Ingeval enige bepaling van de AV door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet bindend geacht zal worden, blijven de overige bepalingen van de AV onverkort van kracht.


2.6 Kopjes van de in de AV opgegeven voorwaarden gelden uitsluitend ter aanduiding. In de artikelen opgenomen voorwaarden hebben immer gelding, ook als het kopje niet (direct) ziet op werking van de clausule.

 


3. Aanbiedingen, orders en afleveringen

3.1 Alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes kennen, tenzij uit die Offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen. Bij ommekomst van die termijn vervalt de Offerte, tenzij Partijen alsnog tot overeenstemming geraken.

 

3.2 Geen Huurovereenkomst komt tot stand, indien sprake is van aantoonbare (schrijf)fouten in de aanbiedingen en/of bevestigingen van Verhuurder.

 

3.3 Als er sprake is van meerdere huurders, zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.

 

3.4 Huurder is verplicht Verhuurder alle informatie en stukken te verstrekken teneinde Verhuurder in staat te stellen de persoon van Huurder te identificeren op de bij wet aangegeven wijze.

 

3.5 Huurder kan de Huurovereenkomst die op afstand is gesloten binnen een termijn van veertien dagen na het sluiten daarvan via een schriftelijke mededeling aan Verhuurder kosteloos beëindigen, tenzij het Gehuurde binnen die termijn reeds door Huurder wordt afgenomen.

 


4. Prijsstelling en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld, gelden de in Offerte vermelde prijzen inclusief BTW, maar exclusief kosten, waaronder kosten van energie-, op- en afbouw-, transport-, verzekeringskosten en andere kosten samenhangende met de uitvoering van de Huurovereenkomst.

 

4.2 Verhuurder is gerechtigd een stijging van de kosten voor Verhuurder - bijvoorbeeld een stijging van lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – door te berekenen aan Huurder.

 

4.3 De overeengekomen huurprijs dient door Huurder aan Verhuurder te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van elke factuur, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Huurder kan ten aanzien van een factuur tot uiterlijk acht dagen na factuurdatum aan Verhuurder schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) klachten kenbaar maken. Na de termijn van acht dagen vervalt elk recht dienaangaande.

 

4.4 Na de vervaltermijn van de verzonden factu(u)r(en), zendt Verhuurder aan Huurder een schriftelijke ingebrekestelling, waarin Huurder een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog tot betaling over te gaan. Indien na het verstrijken van de redelijke termijn betaling uitblijft, dan verkeert Huurder in verzuim. Vanaf de eerste datum van verzuim is Huurder over de geldende vordering wettelijke rente verschuldigd, waarbij immer een minimum van 2% per jaar geldt.

 

4.5 Indien Verhuurder incassomaatregelen neemt, is Huurder buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de staffel die is opgenomen in het besluit buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

4.6 Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie van Verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de Huurovereenkomst verschuldigde bedrag. Ook is Verhuurder gerechtigd om een voorschotbetaling te vorderen.

 

4.7 Bij niet of niet tijdige voldoening aan een verzoek tot zekerheidsstelling of wanneer Huurder in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van (een) factu(u)r(en), is Verhuurder bevoegd leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding en zonder dat daardoor Huurder enig recht op schadevergoeding toekomt.

 

4.8 Indien Verhuurder zaken van Huurder onder zich heeft, is zij gerechtigd daarop voor haar vordering retentierecht uit te oefenen, totdat Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

 


5. Waarborgsom

5.1 Voorafgaand aan het gebruik van het Gehuurde, is Huurder verplicht op verzoek van Verhuurder een waarborgsom te voldoen.

 

5.2 Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen zij wegens de Huurovereenkomst of in verband met het gebruik van het Gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen, met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan naar keuze van Verhuurder ook gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst plaatsvinden. Huurder is verplicht aan een verzoek tot aanvulling van de waarborgsom gehoor te geven.

 

5.3 Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd.

 

5.4 Verhuurder is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht, nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

 

5.5 Indien Huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding en zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat aan de zijde van Huurder. [Hoogte waarborgsom? Afhankelijk van waarde Gehuurde? – nader overleg]

 


6. Huurdagen en termijnen

6.1 Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 actieve draaiuren, voor een weekend 16 actieve draaiuren (weekend is vanaf vrijdag 17:00 uur tot uiterlijk maandag 9:00 uur) en voor een week 40 actieve draaiuren. Voor een huurperiode van een dag mag Huurder het Gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. In elk ander geval eindigt de huur op dezelfde dag. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor eventuele montage- en demontagewerkzaamheden. [Nader overleg over inleveren voor het weekend]

 


7. Afleverlocatie

7.1 Aflevering van het Gehuurde kan als volgt plaatsvinden:

1) Verhuurder wijst een tijdstip en locatie aan, waar(op) Huurder het Gehuurde op eigen risico en verantwoordelijkheid kan afhalen;
2) Verhuurder levert het Gehuurde af op een door Partijen gezamenlijk afgestemde locatie.

In beide gevallen staat Huurder ervoor in dat het Gehuurde op de plaats van aflevering veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan andermans zaken, het Gehuurde kan worden afgeleverd.


7.2 Het terrein waarop het Gehuurde dient te worden afgeleverd, alsmede de toegangsroute, dienen verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens, heftrucks, etc. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie haar ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico op schade voorkomt. Op het niet gebruikmaken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het Gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is.


7.3 Voorzieningen die voor de uitvoering van de Huurovereenkomst/het gebruik van het Gehuurde benodigd zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor rekening van Huurder. Daaronder wordt onder meer verstaan dat Huurder tijdig een graafmelding doet die op grond van de WIBON bij het Kadaster moet worden gedaan (de zgn. KLIC-melding). Huurder dient desgevraagd aan Verhuurder een bewijs te tonen dat een dergelijke melding is gedaan.


7.4 Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het gebruik van het Gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de (regeling en kosten van) elke in verband met het Gehuurde benodigde energie.


7.5 De prijzen van Verhuurder zijn gebaseerd op het feit dat het Gehuurde op goed bereikbare plaatsen kan worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van Huurder. Verhuurder is gerechtigd gemaakte of extra te maken kosten in verband met het afleveren en terughalen aan Huurder in rekening te brengen.


7.6 Verhuurder houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen. Indien zaken door Verhuurder worden bezorgd, zorgt Huurder ervoor dat hijzelf, danwel een vooraf aan Verhuurder doorgegeven bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het Gehuurde. Deze persoon dient zich te legitimeren. Voor zover op de bezorgdag niemand namens Huurder aanwezig is, dan heeft Verhuurder het recht het Gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de Huurder, waarbij als uitgangspunt de gemaakte kosten aan zijde Verhuurder gelden.


7.7 Zaken dienen aan het einde van de huurperiode compleet, ordentelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan Verhuurder de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening brengt bij Huurder. Een en ander is ter beoordeling van Verhuurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor bij zon- en feestdagen, alsmede de bij werkdagen voor 7.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.


7.8 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder het Gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven in de Huurovereenkomst. [Hoe zit het met ophalen na einde huur? – nader overleg feitelijke gang van zaken]

 


8. Toestemming van derden

8.1 Indien voor de plaatsing en/of levering en/of gebruik van het Gehuurde toestemming van derden en/of een (bouw)vergunning nodig is, danwel krachtens (overheids)wet- en/of regelgeving regels worden gesteld aan de plaatsing en/of levering en/of gebruik van het Gehuurde, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging en/of de voldoening daarvan/aan.


8.2 Indien Verhuurder of Huurder gelet op het ontbreken van een of meer vereisten als genoemd in 8.1 niet tot uitvoering van de Huurovereenkomst mag of kan overgaan, is Huurder gehouden aan Verhuurder de schade te vergoeden die daaruit voorvloeit.


8.3 Aan een derde te betalen vergoedingen voor de plaatsing en/of levering en/of gebruik van het Gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door Verhuurder zijn voldaan.

 


9. De huurperiode

9.1 De Huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Tussentijdse opzegging van de Huurovereenkomst is uitgesloten. Indien Huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur het Gehuurde ter vrije en algehele beschikking van Verhuurder stelt en/of Verhuurder de gelegenheid geeft het Gehuurde terug te halen of te doen halen, verbeurt Huurder aan Verhuurder per dag een boete ter hoogte van 115% van de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van Verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen.

 


10. Einde huur en teruggave van het Gehuurde

10.1 Bij het einde van de huur dient het Gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van Verhuurder te worden gesteld.


10.2 Indien blijkt dat het Gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is Verhuurder gerechtigd de Huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen.


10.3 Indien Huurder niet in staat is het Gehuurde wegens diefstal, tenietgaan of verlies aan Verhuurder terug te leveren, is Verhuurder gerechtigd van Huurder de daaruit voortvloeiende schade, waaronder in het uiterste geval de kosten ter vervanging van het Gehuurde, te vorderen.

 


11. Controle bij ontvangst en teruggave

11.1 Huurder is gehouden het Gehuurde onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen.


11.2 Indien Huurder niet onmiddellijk voor ingebruikname aan Verhuurder enige klacht aangaande volledigheid, compleetheid en beschadigingen van het Gehuurde uit, wordt het Gehuurde geacht in goede staat te zijn verhuurd.


11.3 Bij teruggave of terugname van het Gehuurde geldt eveneens een controleverplichting voor Verhuurder. Indien die controle redelijkerwijs niet onmiddellijk bij teruggave is te realiseren (bijvoorbeeld wanneer Huurder op eigen gelegenheid het Gehuurde retourzendt), dan voert Verhuurder die controle op het eerst mogelijke (redelijke) moment uit.

 


12. Overige verplichtingen van Huurder

12.1 Huurder mag het Gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins aan één of meer derden in gebruik geven en/of het Gehuurde gebruiken op andere wijze en/of voor een ander doel dan overeengekomen is.


12.2 Huurder mag het Gehuurde uitsluitend voor eigen gebruik en overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.


12.3 Huurder zal aan het Gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het Gehuurde is niet toegestaan.


12.4 Huurder dient Verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het Gehuurde of op zaken die aan Huurder toebehoren of bij Huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van Verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor de schade die Verhuurder ten gevolge van een onder Huurder gelegd bodembeslag ex art. 22 lid 3 Invorderingswet ondervindt.


12.5 Vanaf het moment dat het Gehuurde ter beschikking van Huurder staat tot het moment waarop de Huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het Gehuurde door Huurder eindigt, is Huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het Gehuurde of enig onderdeel daarvan, te nemen.


12.6 Huurder is verplicht Verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het Gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen (stroom, brandstof enz.).

 


13. Aansprakelijkheid Verhuurder

13.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughaling. Van overmacht aan de zijde van Verhuurder is sprake, indien Verhuurder verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Verhuurder, waaronder begrepen werkstakingen, brand, extreme weersomstandigheden, molest, oproer, pandemieën, (ernstige) storingen in de ICT-omgeving van Verhuurder, obstructie in transport van het Gehuurde van en/of naar Verhuurder en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties.


13.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het (gebruik van het) Gehuurde direct of indirect aan personen of zaken ontstaat. Huurder vrijwaart Verhuurder terzake alle aanspraken van derden. Indien Huurder voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruikmaakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van Verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van Huurder.


13.3 Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit die Huurder op Verhuurder wenst te verhalen en naar de mening van Huurder verband houdt met de met Verhuurder gesloten Huurovereenkomst, danwel enig handelen of nalaten van Verhuurder, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Verhuurder.


13.4 In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor: indirecte en/of gevolgschade, immateriële schade, letselschade, schade die is ontstaan door schuld of nalatigheid van of namens Verhuurder (personeel en eventuele hulppersonen daaronder begrepen) en in het uiterste geval schade hoger dan waarvoor Verhuurder in het voorkomende geval is verzekerd, met uitsluiting van het eigen risico van Verhuurder.


13.5 Het recht op schadevergoeding vervalt, wanneer niet binnen twaalf maanden na de datum waarop de schade is ontstaan, een rechtsvordering ter zake is ingesteld. Indien een voorval, waaruit schade is ontstaan, bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van twaalf maanden na de dag waarop het eerste dier feiten plaatsvond.

 


14. Ontbinding

14.1 Verhuurder is bevoegd om de Huurovereenkomst – voorzover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, danwel wanneer Huurder in verzuim verkeert, Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of op Huurder de WSNP-regeling van toepassing wordt verklaard, één en ander onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding.


14.2 Huurder is bevoegd om de Huurovereenkomst te ontbinden, wanneer Verhuurder binnen drie maanden na sluiting van de Huurovereenkomst de overeengekomen huurprijs conform art. 4.2 verhoogt. Huurder komt in dat geval geen recht op schadevergoeding toe.

 


15. Risico van het Gehuurde

15.1 Huurder draagt vanaf het moment dat het Gehuurde door Huurder afgehaald is, danwel door Verhuurder op afleverlocatie aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door Verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het Gehuurde.


15.2 Huurder is verplicht het Gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc.


15.3 Huurder is verplicht elke schade aan het Gehuurde, danwel elke schade die door het (gebruik van het) Gehuurde ontstaat, onmiddellijk aan Verhuurder te melden. Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het Gehuurde mag slechts door of vanwege Verhuurder plaatsvinden.


15.4 Als het Gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van Huurder, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is Verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan Huurder te berekenen.


15.5 Huurder is zelf aansprakelijk voor eventuele boetes (bekeuringen e.d.) opgelegd ten tijde van gebruik door Huurder zelf of door één of meer van door haar aangewezen personen van door Verhuurder ter beschikking gestelde transportmiddelen, danwel welke zaken dan ook. Het complete bedrag van de beschikking zal worden doorberekend aan Huurder, verhoogd met 5% administratiekosten.

 


16. Privacy

16.1 De persoonsgegevens van Huurder worden door Verhuurder verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de Huurovereenkomst. Aan de hand van deze verwerking kan Verhuurder:
- uitvoering geven aan de Huurovereenkomst;
- Huurder optimale service verlenen.


16.2 Verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting Verhuurder tot verdere opslag verplicht.


16.3 Verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat er voor in dat door haar ingeschakeld personeel eveneens de vertrouwelijkheid in acht neemt.


16.4 Verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde Huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n).


16.5 Verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.


16.6 Verhuurder zal Huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens en Huurder in dat kader van alle relevante informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.


16.7 Verhuurder respecteert de privacy van Huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van Huurder te beschermen.

 


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


17.2 De rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 

 


AV december 2022

Webshop laten maken door Dotsimpel
Vragen? Vraag het Emiel. whatsapp icon