menu

Privacyverklaring.

Ook zijn er belangerijke puntjes omtrent privacy.

Hoeksema Verhuur B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 


1. De beheerder

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘de beheerder’) is de besloten vennootschap Hoeksema Verhuur B.V., gevestigd te Harkstede aan het adres (9617 BZ) Zwichtstelling 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87909774.

 


2. De verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

• Naam;
• Geslacht;
• Adresgegevens, waaronder begrepen het vestigings- en werkadres;
• Emailadres/telefoonnummers;
• Geboortedatum/leeftijd;
• IP-adres;
• Bedrijfsgegevens, zoals het KvK- en BTW nummer;
• Kenteken trekkend voertuig

 


2. De verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen voorgenoemde persoonsgegevens niet zomaar. De gegevens worden verwerkt voor:

• Een betere dienstverlening;
• Het onderhouden van relaties met u;
• Het verwerken van uw bestellingen;
• Het voldoen aan verzekeringsvoorwaarden;
• Het doen van aanbiedingen;
• Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven;
• Marketingdoeleinden.

 


4. Registratie persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een (elektronisch) register.

 


5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

5.1 Op basis van art. 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoon gegevens of beperking van de op u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@hoeksemaverhuur.nl.

 


6. Wettelijke verplichtingen

6.1 Ingeval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 


7. Commerciële aanbiedingen

7.1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@hoeksemaverhuur.nl.


7.2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 


8. Bewaartermijn gegevens

8.1 De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur, zoals deze bij wet is bepaald.

 


9. Toepasselijk recht

9.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bevoegd van eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden kennis te nemen.

Webshop laten maken door Dotsimpel
Vragen? Vraag het Emiel. whatsapp icon